Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych osobowych jest firma Tracproject sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Puławskiej 12/3 02-566 Warszawa Kontakt tel.883-805-316 e-mail:biuro@tracproject.pl

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

Warunkiem skorzystania z usług każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami jest podanie i umożliwienie weryfikacji Pani/Pana podstawowych danych osobowych :imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamość, numer PESEL,numer paszportu. Podanie przez Państwa danych wynika z przepisów prawa (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, to od dnia 13.07.2018 r w celu weryfikacji Twoich danych, niezbędne jest ponadto podanie podania nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu naszego Klienta .Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu lub wynajmu nieruchomości. W celu prawidłowego kontaktu i odpowiedzi na Twoje pytania – prosimy o podanie adresu zamieszkania/korespondencyjnego,adresu e-mail oraz numeru telefonu , to również niezbędne do przesyłania korespondencji, związanej z realizacją usług pośrednictwa oraz kontaktu bezpośredniego w celu umówienia min spotkań. W trakcie realizacji umowy lub świadcząc usługi pośrednictwa, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych w tym takich, które wynikają z dokumentacji nieruchomości oraz samej transakcji co do nieruchomości (np. jej sprzedaży). Każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami ma prawo wglądu do takich rejestrów, jak: księgi wieczyste, czy ewidencja ludności w zakresie obowiązku meldunkowego (podstawa prawna to: art. 181austawy o gospodarce nieruchomościami)W przypadku przeprowdzenia transakcji w formie aktu notarialnego – możesz zostać poproszony o przedstawienie danych, wymaganych przez notariusza oraz dodatkowej niezbędnej dokumentacji nieruchomości , która również może zawierać także Twoje dane osobowe.

Do zawarcia umowy na usługi z zakresu projektowania i wykończenia wnętrz niezbędne jest podanie danych osobowych w celu prawidłowego wykonania umowy.

Umowy do których niezbędne będzie podanie danych osobowych

– umowa na usługi projektowe

– umowa na usługę remontowo- wykończeniowa

– umowa na zakup pakietu wykończeniowego

– umowa na wykonanie mebli na wymiar

Okres przechowywania danych

Wszystkie dane osób zainteresowanych sprzedażą lub wynajmem nieruchomości, będą przechowywane przez okres niezbędny do podjęcia działań w celu zawarcia umowy pośrednictwa (nawiązania kontaktu, umówienia spotkania, przygotowania projektu umowy), a po jej podpisaniu: przez okres jej obowiązywania i wykonywania; Dane osób zainteresowanych zakupem lub przyszłych najemców, będą przechowywane przez okres niezbędny do wdrożenia i realizacji dla Ciebie poszukiwania nieruchomości, odpowiadającej Twoim wymaganiom (lub do czasu, gdy zawiadomisz nas, że kończysz poszukiwanie nieruchomości. W razie wszczęcia postępowań reklamacyjnych, sądowych, podatkowych lub administracyjnych również w okresie ich trwania. W każdym konkretnym przypadku oceniamy jaki jest okres minimalny przechowywania i które z powyższych zasad mają zastosowanie; Dane osób kontaktujących się z nami w innej sprawie, przez okres niezbędny do załatwienia tej sprawy; (np. nie dłużej niż przez30 dni w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie ). W każdym momencie, możesz żądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych lub ich poprawy w tym celu i złożyć sprzeciw.

 Dodatkowe ograniczenia terminu przechowywania danych:

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, odbywa się na podstawie Twojej zgody: dane przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do realizacji tego celu, ale tylko do momentu skutecznego wycofania Twojej zgody W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu naszych usług: – to dane przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do realizacji tego celu, ale nie dłużej niż do momentu skutecznego złożenia sprzeciwu.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

-zawarcia i wykonania łączącej nas umowy pośrednictwa, a także w celu zawarcia przez Ciebie umowy z zakresu obrotu nieruchomościami (najem, sprzedaż), zapewnienia jakości obsługi, naliczania wynagrodzenia za świadczone usługi oraz rozpatrywania reklamacji(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)

-zawarcie umowy na jakąkolwiek z usług świadczonych przez firmę Tracproject sp.z o.o.

-w określonych celach, na które wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych ( np. w celu pozyskania kredytu na sfinansowanie zakupu nieruchomości, przekazywania informacji dotyczących naszych usług lub nieruchomości.

-wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Pośredniku nieruchomości,wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przewidzianych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723)

-przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych przez uprawnione organy państwa

-udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c)

-w naszym prawnie uzasadnionym interesie, ustaleniu, obrony i dochodzenia roszczeń

-marketingu bezpośredniego naszych usług (o ile nie odbywa się to na podstawie Twojej zgody – jak w przypadku np. newslettera )

-zarządzania informatyką i bezpieczeństwem informatycznym,

-tworzenia zestawień, analiz, badań na nasze potrzeby wewnętrzne

Komu przekazujemy Twoje dane?

-naszym agentom i pośrednikom, uczestniczącym w wykonywaniu czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

-notariuszowi, przed którym ma się odbyć transakcja związana z nieruchomością

 -oraz wszystkim podmiotom bezpośrednio związanym z transakcją.

– w uzasadnionych przypadkach do Biura Informacji Gospodarczej S.A

– firmom pocztowym oraz kurierskim

Uprawnienia Pani/Pana dotyczące danych osobowych

W każdym momencie naszej współpracy możesz złożyć wniosek o sprostowanie, usunięcie,ograniczenie przetwarzania ( np. poprawienie, uaktualnienie) danych

A ponadto, przysługuje Ci prawo sprzeciwu:

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w następujących sytuacjach:

  • Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym, to sprzeciw możesz złożyć z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku, nie będziemy już mogli na tej podstawie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych (nadrzędnej wobec Twoich interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – to sprzeciw wobec takiego przetwarzania można złożyć bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

W obydwu przypadkach, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody:

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele i sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Nie będzie jednak to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Sposób: Z powyższych praw możesz skorzystać, np. wysyłając wniosek na nasz adres (podany poniżej) lub składając go osobiście w naszej siedzibie a ponadto za pośrednictwem poczty e-mail

W ten sam sposób, możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas poprzez e-mail lub telefon: informacji handlowych lub marketingowych (dotyczących naszych usług i ofert nieruchomości).

Prawo wniesienia skargi:

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym Rozporządzenia. Niemniej prosilibyśmy o skontaktowanie się wcześniej z nami w celu polubownego wyjaśnienia Twojej sprawy,zanim zdecydujesz się wystąpić do organu.

Nasze dane kontaktowe:

Tracproject sp z o.o. Puławska12/3 02-566 Warszawa tel 883-805-316

e-mail: biuro@tracproject.pl

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: